همنشین دل

ای همنشین من در این دنیا،تو تمام غم های مرا بخاطر بسپار وهمیشه در اندیشه ات نگهدار و به تاریخ بگو که عده ای همیشه بدنبال حقندونخواهند گذاشت که مستکبران بر مسثضعفان وپابرهنگان حکومت کنند.

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

هزاران انسان بی گناه بر سر تعصب و جهالت در میانمار کشته می شوند ،اما مدعیان دروغین حقوق بشر لب تر نمی کنند وحتی در برابر این عدم واکنش دست به توجیه می زنند.

امام خامنه ای 91/4/31

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۱ ، ۲۰:۱۰
حامد برزگر
مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى - عارف معروف و مشهور و فقیه بزرگوار - در کتاب شریف «المراقبات»شان میفرمایند: روزه یک هدیه‌ى الهى است که خداى متعال این را به بندگان خود و به مؤمنین هدیه کرده است. تعبیر ایشان این است که: «الصّوم لیس تکلیفا بل تشریف»؛ روزه را به چشم یک تکلیف نگاه نکنید؛ به شکل یک تشریف و تکریم نگاه کنید، که «یوجب شکرا بحسبه»؛ این توجه به فریضه‌ى روزه - که تکریم الهى نسبت به بندگان است - خودش مستوجب شکر است؛ باید خدا را سپاسگزارى کرد. ایشان براى گرسنگى و تشنگى که مؤمنین در ماه رمضان خودشان را ملتزم به آن میدانند، فوائد متعددى را بیان میکنند که متخذ از روایات و برخاسته‌ى از دل نورانى این مرد بزرگ است. از جمله‌ى آنها، یا اهمّ آنها - که ایشان خودشان میگویند این خاصیت از همه مهمتر است - این است که میگویند این گرسنگى و تشنگى یک صفائى به دل میبخشد که این صفاى قلبى زمینه را فراهم میکند براى تفکر، که «تفکّر ساعة خیر من عبادة سنة».این تفکر از نوع تفکرِ مراجعه‌ى به باطن و روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند و باب حکمت را بر روى انسان میگشاید. از این باید استفاده کرد.

درباره‌ى عمر فکر کنیم. عمر سرمایه‌ى اصلى هر انسانى است. همه‌ى خیرات به وسیله‌ى عمر - همین ساعات زودگذر - به دست مى‌آید؛ این سرمایه است که میتواند سعادت ابدى و بهشت جاودان را براى انسان تدارک ببیند. درباره‌ى این عمر فکر کنیم. گذر عمر را ببینیم. ناپایدارى ساعات زندگى و روزها و شبهاى اوقات عمر را احساس کنیم. به این گذر زمان توجه کنیم؛ «عمر، برف است و آفتاب تموز». لحظه به لحظه از این سرمایه دارد کاسته میشود؛ و این در حالى است که این سرمایه، همه چیز ماست براى کسب سعادت اخروى؛ چه جورى مصرفش میکنیم، در کجا مصرفش میکنیم، در چه راهى آن را خرج میکنیم؟

امام خامنه ای 90/5/16

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۱ ، ۱۵:۵۳
حامد برزگر

بعضی معتقدند که برای رواج حجاب باید به گشت ارشاد وطرح حجاب وعفاف وبسیاری الفاظ دیگر راضی شویم زیرااگراین کارانجام نشود نه کارفرهنگی انجام می شودونه حجاب باقی می ماند.

بعضی دیگرمعتقدند تنها برای پیشرفت ورواج حجاب بایدتنها کارفرهنگی کنیم این عزیزان معتقدند که برخی بی حجابی هاوکم حجابی ها معلول زورگویی هاوقوانین حجاب می باشد اگراین برخوردهای سخت وانتظامی نبود شاید بسیاری محجبه می شدندواین عزیزان برای اثبات مدعای خود این را متذکرمی شوندکه اگردختران ایرانی راآزاد بگذاریم ویااینکه آنها رابه اروپاببریم حجابشان قطعاً بهترخواهد شد چرا؟!!

چون به دلیل تاثیرات محیطی ورفتارهای ناشایست ممکن ، خودبه فکرحجاب فرومی روندو از نظر عقلانی حجاب را می پذیرند.

 حال اولین سوالی که به ذهن هرفردی می آیدیابهتربگویم شبهه ای که مطرح می شودگشت ارشاد یا قوانین حجاب لازم است؟ برای پاسخ به این سوال،سوالاتی رامطرح می کنیم آیا سینماویاصداوسیما یاهررسانه ی دیگرازابتدای انقلاب کاری شایسته حجاب انجام داده است؟ بگوییم اگرافرادی باحجاب شده اند به خاطراین کارفرهنگی بوده است آیا کتب آموزشی دردانشگاه یا دردوران دبیرستان ارائه شده است؟آیاحوزه علمیه کار مطالعاتی عمیق انجام داده است؟آیا نهادهای دیگرکه دراین زمینه نقش داشته اند توانسته اند کاری انجام دهند که موثرباشد؟ این مصادیق راذکرنکرده ام که این گونه وانمود کنم که کارفرهنگی تاثیرندارد خیر.این هارا ذکر کردم که یادآور شوم برخی مسئولین در این روند بد حجابی مقصرند. کارفرهنگی بامحتوای خوب تاثیردارد.اما آنچه ازابتدای انقلاب تا به حال افرادی را محجبه نگه داشته انقلاب واسلام بوده است نه کار فرهنگی .اگرنیروی انتظامی به افراد کم حجاب تذکر می دهد آنها راامربه معروف ونهی ازمنکر می کند درمقتضیات خودش خوب وزیبا است وتجلی اسلام است اما نیروی انتظامی بداند که گاه نهادهای دیگر کم کاری کرده اند ویا به خوبی کارنکرده اند که اثرش درپیاده روها یا بازارها نمایان می شود.باید نهادهای دیگرهم مواخذه شوند این یک نکته ،

آیا همه افرادی که درخیابان با لباس های زننده وپوشش نامناسب حاضر می شوند کم اطلاع هستند که بایدنهادهای  موظف کاری می کردندویا همه افراد با کار فرهنگی درست می شوند؟آیا گفتن چرایی اجرا شدن قوانین موجب می شود همه  قوانین را رعایت کنند. یا اینکه عده ای به قصد ترویج فرهنگ غرب وترویج مد لباس دست به این می زنند؟ مسلماً جواب سوال این است که عده ای مطلع دست به چنین کارهایی می زنند پس نیاز می باشد برای حفظ حریم خانواده وحفظ حریم آزادی هر فرد در جامعه با چنین افرادی برخورد شود تا بحال به این رسیده ایم که باید هم کارفرهنگی و هم گشت ارشاد در زمان خودش باشد.

حال  باید به این سوال پاسخگو  باشیم که آیا قوانین حجاب نیز برداشته شود و حجاب آزاد باشد یا خیر؟        

 ابتدا تجربه را می نگریم ؟ در اروپا پس از قرن بیستم که حجاب آزاد شد و فرهنگ برهنگی به بهانه ی آرامش و آزادی انسانها ترویج داده شد چه اتفاقی افتاده است ؟ اتفاقی که خیلی از نظریه پردازان آن را دلیل فروپاشی تمدن غرب می نامند .نتایج این  فرهنگ که بعد از یک قرن پیاده شده است چه بوده :

 زن چون ابزاری است در دسترس مردان و قابل خرید وفروش ، زن کالایی شده است برای جذابیت فروشگاه ها ، تبلیغ کالاهای سرمایه گزاران ، معضل کاهش جمعیت کشورها ، تضعیف حریم خانواده و از بین رفتن محبت و...که  شرح و بسط هر کدام از آنها نوشتاری را می طلبد.

تنها یکی از آثار ازادی حجاب را ذکر می کنم اگر حجاب آزاد باشد حتما عده ای حجاب خود را برداشته و تبرج وخود نمایی می کنند پیامد این فضا که برخی آن را نامهربانی به خانم های دیگر می دانند این است که خانم هایی که شروع به این کار می کنند متاسفانه بازاری را ترویج می دهند به نام بازار عرضه ناز وتبرجات .در این بازار که افراد در جامعه  به جای اینکه استعداد های خود را شکوفا کنند و نقش خود را ایفا کنند زینت های خود را نشان می دهند تا اهمیت خود را نشان دهند با وجود چنین بازاری خانم های دیگر برای اینکه در این بازار شکست نخورند و زیبایی های ذاتی و خداوندی خود را نشان دهند ویا به اصطلاح شکست نخورند به این کار تشویق می شوند همچنان که در برخی از دبیرستان ها در زمان حاضر دخترانی خجالت می کشند که دوستی از جنس مذکر ندارند ودر این فضا تنها دلالان بازار سود کافی را برده ولذت می برند و فضای امن وآرام جامعه و سوق دهنده به سمت تعالی انسان را به سمت فساد  می کشند .فضایی را که اسلام برای پیاده کردن آن ،حکومت تشکیل می دهد.


همنشین اول :امروز چقدر جلسه شلوغه ، همنشین ها زیاد شدند،

همنشین دوم : شنیدم بعضی ، فقط و فقط بعضی هااا، صحبت ما همنشین ها رو میخونند .مطلبو ول کردند.

همنشین سوم :این آقای هاشمی هم دوباره گفته شورای فقاهتی ، ما موندیم این شورا به کی سود می رسونه ؟

همنشین چهارم :به نظرت جاسبی به دادگاه می رود یا به هیات امنا ؟؟!!

همنشین پنجم : آقایون پر مدعا مرغ کردند کیلویی 4700 یا بهتر بگم 7800.فکر کردند می تونند مردمی بودن نظام رو ببرن  زیر سوال.البته بعضی هام(اصلا منظورم اصلاح طلبا نیستا) فکر کردند ما نمی فهمیم اینا بخاطر تحریم نیست.

همنشین ششم : ملک عبدالله دم مرگش باید چه روزهایی رو پشت سر بگذاره ؟؟!!بدبخت وبیچاره!!!؟

همنشین سوم :از وزیر امور خارجه به خاطر اقدامی که انجام داده برا سوریه تشکر میکنیم ، خداییش ابتکاری بودا.

همنشین پنجم :ترکیه لائیک ، لیگ برترشو تو ماه رمضون تعطیل کرده ، سه نا از مراجع گفتن این لیگو تعطیل کنید هنوز اتفاقی نیوفتاده!!!

همنشین دوم : جمع کنید بریم!! چه خبره!!! بس دیگه!!!

 

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۱ ، ۲۰:۲۷
حامد برزگر
این رسانه‌هاى الکترونیکى و اینترنتى متأسفانه موجب شده است که افراد بى‌محابا علیه یکدیگرحرف بزنند، بد بگویند. باید از طرف مسئولین کشور براى این هم یک جورى تدبیر بشود. ولى عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوان‌هاى انقلابى را به عنوان جوان‌هاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوان‌هاى غیور کشور را، جوان‌هاى مؤمنِ انقلابى کشور را فرزندان خودم می‌دانم و پشت سر آنها قرار می‌گیرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غیور حمایت می کنم؛ منتها همه را توصیه می‌کنم به اینکه در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار کنند؛ قانون را مراعات کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است.

امام امت 91/1/1

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۱ ، ۱۰:۵۰
حامد برزگر

«شما زرنگى‌تان این باشد: گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصى و مصداق‌سازى نکنید. وقتى شما روى یک مصداق تکیه می‌کنید، اولاً احتمال دارد اشتباه کرده باشید؛ من مى‌بینم دیگر. من مواردى را مشاهده می‌کنم - نه در دانشگاه، در گروه‌هاى اجتماعى گوناگون - که روى یک مصداق خاصى تکیه می‌کنند؛ یا به‌عنوان فساد، یا به عنوان کجروى سیاسى، یا به‌عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثلاً اتفاقاً از جریان اطلاع دارم و مى‌بینم اینجورى نیست و آن کسى که این حرف را زده، از قضیه اطلاع نداشته است. بنابراین وقتى شما روى شخص و مصداق تکیه میکنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله‌اى به دست می‌دهید براى اینکه آن زرنگ قانوندانِ قانون شکن - که من گفته‌ام قانون‌دان‌هاى قانون شکن خطرناکند - بتواند علیه شما استفاده کند. شما از دادستان چه گله‌اى می‌توانید بکنید؟ اگر یک نفرى به‌عنوان مفترى یک شخصى را معرفى کند و بگوید آقا او این افتراء را به من زده. خوب، شأن آن قاضى این نیست که برود دنبال ماهیت قضیه. اگر این افتراء گفته شده باشد، زده شده باشد، ماده‌ى قانونى آن قاضى را ملزم به انجام یک کارى میکند؛ لذا نمیتوانیم از او گله کنیم. شما زرنگى کنید، شما اسم نیاورید، شما روى مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلند کنید. وقتى پرچم را بلند کردید، آن کسى که مجرى است، آن کسى که در محیط اجراء میخواهد کار انجام دهد، همه حساب کار خودشان را میکنند. آن کسى هم که فریاد مربوط به محتواى این پرچم را بلند کرده، احساس دلگرمى میکند و کار پیش خواهد رفت. بنابراین به نظر من مشکلى در کار شما نیست؛ شما جوانهاى مؤمنى هستید که انتظار هم از شما همین است. هر شعار خوبى که داده میشود، بعد از اتکال به خداى بزرگ که همه‌ى دلها و زبانها و اراده‌ها دست اوست، تکیه به شما جوانهاست، امید به شما جوان‌هاست؛ این را بدانید. بالاخره همشهرى شما که از او شعر هم خواندید، می‌گوید:

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم‌ /  که در طریقت ما کافرى است رنجیدن‌

نرنجید؛ دنبال کار بروید

امام امت . اردیبهشت 87

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۱ ، ۱۰:۴۹
حامد برزگر

امروز روز 18 تیر روزی بود که برخی خواب براندازی نظام را با کشته سازی  دیده بودند. اما ... .

18 تیر تمام شد و خبری نشد اما امشب بنده قصد دارم آنچه را که جریان اصلاحات در این چندین سال انجام داده است و بنده به خاطر دارم را به نگارش در بیاورم تا نشان دهم به بعضی که حافظه ملت فراموش نکرده آنچه را که شما در این کشور انجام دادید.

1- منحرف کردن مسیروشعارهای نظام از شعارهای عدالت خواهی به سمت وسوی شعارهای آزادی وتوسعه سیاسی ،البته دولت قبلش هم تو این کار کم نگذاشت.

2- ضربه به اعتقادات و ارزش های اصلی نظام :

طبق آمار اعلام شده در سال 81 ، روزی  6 شبهه  اعتقادی مطرح می شد.

ظهور برخی نظریات غربی در مطبوعات به مانند جدایی دین از سیاست ، قرآن وحی نیست ، پوزیتویسم و ...

3- ماجرای قتل های زنجیره ای و شریف امامی

4- طبق نظریه آقای حجاریان فتح سنگر به سنگرخاکریزهای  نظام برای عوض کردن حکومتی که خون هزارها شهید برای بدست آوردنش بر زمین ریخته شد.

5- تخریب  رئیس سازمان صداوسیما ، فرمانده کل سپاه  ،وزارت اطلاعات و شورای نگهبان.

 6 - به راه اندازی  اغتشاشات 18 تیر و استفاده ابزاری از دانشجو

 7- ارائه لایحه های دو قلو به مجلس : افزایش اختیارات ریاست جمهوری

 8 - ارائه نامه 120 امضای نمایندگاه مجلس اصلاحات به رهبری برای برقراری رابطه با آمریکاوتوصیه نوشیدن جام زهر.

9 - تحصن نمایندگان مجلس اصلاحات

10- استعفا جمعی نمایندگان مجلس اصلاحات .

11- مذاکرات تاسف بار کاخ سعد آباد و از بین بردن عزت ملی کشور

12- عقب نشینی در مذاکرات هسته ای و پذیرفتن تعلیق تحت شرایطی که هنوز کشور در تحریم بود.

13– شرکت در کنفرانس برلین ،کنفرانسی که در آن پرچم جمهوری سوسیالیستی به اهتزاز در آورده شد.

14- و از همه مهم تر به راه اندازی فتنه 88 و کودتای مخملی با رمز آشوب تقلب .

15- آسیب رساندن به اموال عمومی

16- زیر سوال بردن اصل انتخابات جمهوری اسلامی و شورای نگهبان .

17-  از بین بردن حیثیت جمهوری اسلامی در جهان .(مذاکرات هسته ای در شرایطی بود که با انتخاباتی با مشارکت 85% به نفع جمهوری اسلامی تمام می شد)

18- زیر پا گذاشتن قانون (که در دوران اصلاحات کم نبود)

19- سکوت در برابر شعار جمهوری ایرانی و حتی دفاع از آن .

20 - هم بستگی و وحدت با سلطنت طلب ها ، گروهک ریگی و...

21 - متهم کردن نظام به کشتن افراد .(ندا آقا سلطان )

 22 - بی احترامی به عزاداران حسینی و حتی آتش زدن مقدسات اسلام و حتی خداجو خواندن کسانی که این کار را انجام دادند.


البته این نکته را هم به شما بگویم که خدای نکرده همگیتان یک وقت بگویید ما میخواهیم این کار وفعالیت و حضور را ببوسم و کنار برویم ، عقیده ندارم که این میدان خالی خواهد ماند نه ،عقیده من این است که بار خدا زمین نمی ماند ، گردونه الهی دارد غلتک می خورد ما عقب می مانیم ما پرت می شویم از آن گردونه ، از آن ارابه عظیمی که دارد میرود .

امام خامنه ای


همشین اول: من که بعضی از این قضایا رو نمیدونم .

همنشین دوم : تازه چندتای دیگه رو نگفته ، برو تحقیق کن هست ، بدونی بد نیست.

همنشین سوم : دیدی یه دانشجوی بسیجی رو گرفتند 91 روز حبس براش بریدند.

همنشین دوم : نتیجه عدالت خواهی همینه ، طرف رفته لندن ف هیچ کی کاری باهاش نداره

همنشین اول : خیلی زورم گرفت.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۱ ، ۲۰:۳۵
حامد برزگر

تنها به چند سوال اکتفا می کنم ؟

-          آیا انتخابات 84 با انتخابات 92 شباهتی دارد ؟

-          انتخابات 84 چه ویژگی داشت ؟

-          آیا اصلاح طلبان به وحدت خواهند رسید ؟

-          کدام گروه از اصلاحات موافق تحریم هستند ؟کدام گروه مخالف ؟

-          گروه مخالف تحریم ،  برای مشارکت در انتخابات شرکت می کنند یا رقابت ؟

-          آیا اصلاح طلبان با کاندیدای مستقل به انتخابات می آیند ؟

-          اصلاح طلبان اگر کاندیدای مستقل نداشته باشند ؟یه کدام سمت متمایل می شوند ؟جریان انحرافی یا اصول گرایان ؟

-          آیا ازطرف اصولگرایان کارت دعوتی به  اصلاح طلبان فرستاده شده ؟از کدام اصولگرایان ؟افراطی یا سنتی؟

-          چرا کارت دعوت فرستاده شده ؟ چه منافعی درشرکت اصلاح طلبان در انتخابات وجود دارد برای اصولگرایان ؟

-          چگونه اصلاح طلبان عملکرد خود در فتنه 88 را از یاد مردم می برند ؟

-          اصلاح طلبان از گرانی و وضعیت معیشت مردم چه استفاده ای می کنند؟

-           اختلافات نمایندگان اصول گرا در مجلس به صلاح کیست ؟ آیا اختلاف باید باشد ؟

آنچه را که نگاشته ام تنها میخواستم فضای تحلیل گونه ای را برای خواننده متصور شوم و الا مخالف مطرح کردن بحث انتخابات در یک سال قبل از انتخابات هستم و کسانی که این بحث را راه انداخته اند به صلاح مملکت این کار را نمی کنندو تنها  منافع شخصی خود را دنبال می کنند.عزیزان من ! هرچه می توانید ، خودتان را با علم و عمل بسازید . دوران جوانی شما مثل دوران جوانی نسل قبل از شما دوران تعیین کننده ، سرنوشت تاریخی این ملت است .امام خامنه ای

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۱ ، ۱۵:۱۱
حامد برزگر

غرض از ظهور آقا چیه ؟ زیارتش کنیم دیگه ؟ما نیاز داریم اقامون رو ببینیم ، وجه الله را ببینیم ؟ خوب خوبان عالم را ببینیم ؟ دلمون رو خالی کردیم که آقا را ببینیم ؟!!! قلب مون داره می ترکه ؟؟ هرکی خواسته بیاد تو قلب مون جا پیدا کنه گفتیم بیا برو بیرون اینجا جای کسی دیگه هست!! گاهی خدا به ما شادی میده ببینه ما چیزی رو دوست داریم یا نه ؟ شادی اومده گفتیم چیه می خوای تو دل ما بشینی ؟ صبر کن !! تو دل جا نداریم .همین بیرون بشین .

غم اومده . لطمه خوردیم گفتیم صبر کن !! صبر کن !!! چه خبرته ؟ درد هستی ؟ غصه هستی ؟ تو دل ما جای نداری وایسا ؟

من که آدم نشدم که برا تو بمیرم که ؟!!این دل جای کسی دیگه هست .این دل رو جارو کردم گفتم آقا بیاد ؟ هی گفتم استغفرالله آقامون بیاد؟

بخشی از سخنرانی آقای پناهیان


همنشین : هیچ وقت طفل شیر خواره نمی فهمه مادرش چقدر دوستش داره . ما هم نفهمیدیم آقامون چقدر دوستمون داره !

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۱ ، ۱۴:۵۱
حامد برزگر
حدود دو سالیست که توسط اطرافیان رئیس جمهور صحبت از مکتب ایرانی  می شود در همان اوایل تحلیل هایی بر این قضیه می رفت اما در این چند روز خود رئیس جمهور و اطرافیانش از چرایی مطرح کردن مکتب ایرانی می گویند. برای ملموس تر شدن موضوع  پاسخ رئیس جمهور در برابر دانش اموزی که از رئیس جمهور خواست تا نام اسلام  را نیز در سخنرانی خود استفاده کندذکر می کنم :

 « همه سخنان ما درباره اسلام بوده است؛ البته اسلامی که ما از آن سخن می‌گوییم با اسلام القاعده متفاوت است. ما همه باید برای ارزش‌ها کار کنیم و بدانیم که همه عالمان و جوانان کشور سرمایه ما هستند. ما همه در خدمت اسلام هستیم، اما اسلامی که پیامبر(ص) و امیر‌المومنین(ع) از آن سخن گفته‌اند و این اسلامی که القاعده در دنیا عرضه می‌کند که کارش کشتار، آدم‌کشی و تحقیر است، متفاوت است. اسلام ما اسلام ناب محمدی است.»

 اما اجازه بدهید صحبت های اسفندیار رحیم مشایی را نیز زمانی که در شهرداری کار می کرده است را ذکر کنم :

 « دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. معنایش این نیست که اسلامگرایی وجود ندارد یا رو به نضج نیست نه، دوره‌اش تمام شده است. وگرنه الآن دوره اسب‌سواری تمام شده اما اسب هست سوارش هم هست.  داره دوره ماشین سواری هم تمام می شه اما ماشین هم هست سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشه معناش اینه که روند توسعه در دنیا به این سمت میره که – ان الدین عند الله الاسلام هیچ تردیدی نیست- اما روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد. این دوره رو به پایان است؛ تمام نشده رو به پایان است. بشر سرعتش بالا رفته فهمش تیز شده به یک حقایقی میرسه که اونا لازم نیست از دوره پوسته اسلام طی کند؛ یعنی داره به یک عصاره اصلی میرسه که اون عصاره اصلی یک فهم بزرگی درش اتفاق می افتد که می فهمد که برای آن نظام بسیار بزرگ ...»

صحبت های آقای مشایی و رئیس جمهور این را به ذهن متبادر می کند که دوران این که بگوییم اسلام این است و چنین احکام اجتماعی دارد و چنان ارزش هایی، تمام شده است. چرا ؟!!

چون اسلام در ذهن جهانیان اسلام القاعده است .یعنی اسلامی که  ریش داشته باشی یک وجب و اسلامی که تنها سر را از تن جدا می کندواسلامی است که به نام تروریست در جهان معرفی شده است .پس هیچ کس علاقمند به گرویدن به چنین اسلامی نیست .اما اگر بیاییم از پوسته اسلام دل بکنیم  چون دوران ، دوران ارزش هاست و همه بدنبال عدالت هستند و تشنه چنین ارزش هایی هستند و در دین اسلام چنین چیزی وجود دارد بیاییم مکتب ایرانی را جایگزین نام اسلام کنیم .برای آنچه نوشتم دلیلی دارم و آن صحبت های آقای رحیم مشایی در مراسم اختتامیه ایرانیان مقیم خارج از کشور:

«از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد و من بر مکتب ایران اصرار دارم برخی‌ها از من خرده می‌گیرند که چرا نمی‌گویی مکتب اسلام و می‌گویی مکتب ایران، از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم»

دلیل دیگری که این آقایان برای این کارشان دارند این است که از اسلام فرقه های متفاوتی بیرون امده است اما از مکتب ایرانی یک گروه نماد , پرجم دار آن است آن هم ایران است.

اما نقد این موضوع به صورت کوتاه :

اگر صحبت از جهان هراسی از اسلام است . رسانه های جهان برای ایران هم کم نگذاشته اند و کشور ایران را نیز به عنوان تروریسم معرفی کردند .در ضمن اگر در جایی یا زمانی علیه  اسلام تبلیغات منفی شد باید با نام دیگری اسلام را معرفی کنیم. با مراجعه به سیره وسنت در می یابیم زمانی که بنی امیه در کاخ سبز اسلام را نرویج می دادحاکمان عباسی به طریق دیگر، این امام صادق بود که اسلام راستین را ترویج می داد.اینکه اگر هجمه زیاد شد از نام اسلام عقب بکشیم درست است ؟ پس اگر احکام اسلامی مورد هجمه واقع شد از احکام آن دست بکشیم ؟؟؟!

 آیا اکنون که بخشی از جهان اندیشه های ناسیونالیستی دارند ما بیاییم اسلام را با لفظ مکتب ایرانی معرفی کنیم ؟؟!

آیا اگر مکتب ایرانی را به عنوان اسلام معرفی کردیم مبنای سنجش ارزش هایی چون  عدالت فراموش نمی شود ؟؟؟!

در آیات قرآن مگر به احکام اسلام تاکید نشده است که باید از پوسته دین گذر کنیم :

«اِتَبِعُوا ما اُنزِل الیکُم من رَبِّکم و لا تَتَبِعوا من دونِه اولیاءَ»7


 همنشین اول : میگن تعطیلات مجلس دو ماه ونیم هست . برو بریم تفریح ! عجب حالی میده ! قانون میخوایم چیکار!!

همنشین دوم : بعضی نماینده ها گفتن 100 میلیون برا رهن خونه کم هست !!!به من بدبخت و بیجاره کمک کنید!!!

همنشین سوم : من شنیدم به این دانشجو که این قدر حرفای سیاسی میزنه همین حامد خودمون . گفتن سیاست زده !!

 همنشین اول : اینا با این قیمت خونه میفهمن درد مردم چیه !!!

 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۱ ، ۰۳:۳۰
حامد برزگر

به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما نقش بسته است ؟

چرا روسیه از سوریه  حمایت می کند ؟ چرا روسیه در همه نشست ها از حضور موثر ایران سخن می گوید؟ آیا روسیه  تسلیم  غرب خواهد شد یا خیر؟ آیا حکومت سوریه بدون حمایت روسیه باقی می ماند ؟ چرا گروه های مسلح به دفاتر خبرنگاران حمله کردند؟

برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا شرایط کشور سوریه را بررسی میکنیم .دولت سوریه پس از گذشت 14 ماه از درگیری ها حتی یکی از  سفیران یا وزیران این دولت کناره گیری نکرده با وجود پیشنهاد رشوه هایی که هر انسانی را به شک می اندازد و این نشان دهنده این است که دولت سوریه جدی ومحکم بر سر حق خود ایستاده است ، عدم حضور سوریه در نشست ژنو نیز همین واقعیت را به ذهن ها می اندازد و پافشاری دولت سوریه بر اینکه مردم سوریه باید خود برای کشورشان تصمیم بگیرندو هیچ کشوری نباید در این امور مداخله کند را در عرصه بین المللی نشان می دهد .همچنین ارتش سوریه تانک های خود را در مرز سوریه و ترکیه آرایش نظامی داده است.و در روزهای قبل نیز هواپیمای فانتوم ترکیه توسط رادار روسی پانتسیرا 5 هدف قرار گرفته شد .همه اینها نشان میدهد دولت سوریه با قدرت خود در برابر تهدیدات ایستاده و هیچ طرح غیر بومی را نمی پذیرد.

  روسیه  که در سازمان ملل با بالا گرفتن دست خود به نشانه رای منفی همه ی راهکار های غرب را به سیاه چال برده است چه منافعی را در سوریه دیده است؟!!

اولین منفعت این نه گفتن :  روسیه  پس از سالها با چنین موضعی قدرت خور را به رخ جهان می کشد. اما در هر شرایطی نباید قدرت خود را به جهان نمایش داد چون ممکن است تمام قدرت های جهان او را سر به زیر کنند.

اما اگر نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در طرف مقابل روسیه ترکیه قرار گرفته است :

ترکیه کشوری است که می خواهد با تغییر دولت سوریه خود را جایگزین ایران در سوریه کند و در برابر قدرت ایران در منطقه خودی نشان دهد .اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم متوجه خواهیم شد ترکیه همیشه مخالف و دشمن روسیه بوده است

هم اکنون نیز ترکیه قصد داشت با عبور خط لوله ای از ترکمنستان به اروپا ، وابستگی اروپا را به گازروسیه  کم کند. اما روسیه با مذاکراتی که با ترکمنستان داشت ترکمنستان از این کار منصرف شد اما ترکیه تلاش خود را به کار گرفت تا این کار را انجام دهد به همین دلیل با آذربایجان وارد مذاکره شد و آذربایجان این را پذیرفت این کار ترکیه بر دشمنی روسیه افزود.

در هفته پیش شاهد بودیم پوتین رئیس جمهور روسیه به اسرائیل سفر کرد به نظر می رسد سفر پوتین به این دلیل بود تا با اسرائیل در مورد شخص بشار اسد مذاکره کنند.چون روسیه حاضر نیست که از منافع خود(رادار روسی پانتسیرا 5) در سوریه دست بکشد.بلکه ممکن است اگر شخص شایسته ای جایگزین بشار اسد یافت طرحی مانند طرح یمن را در سوریه پیاده کنند.(در روزهای قبل سوریه با روسیه در این باره مذاکره کردند که سوریه  این طرح را نپذیرفته است)

اما روسیه که نمی تواند بشار اسد را در مورد طرح هایش خشنود سازد وهمچنین منافعش را حفظ کند از ایران که نفوذ زیادی روی بشار اسد و سوریه دارد کمک می خواهد تا بتواند منافعش را با ایران در سوریه  حفظ کند.به همین دلیل لاواروف وزیر خارجه روسیه نشست ژنو بدون ایران را بدون نتیجه می داند.

دفاتر خبرنگاران سوری بدلیل بازتاب واقعی حوادث سوریه توسط گروه های مسلح تخریب شد .که این نشان دهنده همان آزادی است که از آن دم می زنند.گفتنی است تمام خبرنگاران شبکه الجزایر بدلیل عدم بازتاب واقعی حوادث سوریه استعفا کردند.


همنشین اول : این طرح یمن چیه ؟

همنشین دوم : طرح کوفی عنان چیه؟

همنشین سوم : طرح یمن . یعنی توافق مخالفان و برکناری رئیس جمهور از قدرت و مصونیت جانی و قضایی برای او.

طرح کوفی عنان : یعنی به طور خلاصه .خود مردم نوع حکومت خود رو انتخاب کنند.

همنشین اول : فهمیدم !!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۱ ، ۱۱:۳۶
حامد برزگر